PERSONPROFIL

Peter Rahbæk Juel

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 6. oktober 1977 i Skjern Gift 2 børn

A

Peter Rahbæk Juel (S) er borgmester i Odense Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget og kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. er han formand for Odense Renovation.

Peter Rahbæk Juel har siden 2009 været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense Kommune. Hvorefter han har haft flere rådmandsposter i kommunen. Siden 1. januar 2017 har han været borgmester i Odense Kommune, hvor han overtog posten efter partikollegaen Anker Boye (S), som stoppede i politik. Peter Rahbæk Juel har i øvrigt været politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense siden 2013.

Peter Rahbæk Juel har en bachelor i historie og samfundsfag fra Syddansk Universitet, og han har siden efteruddannet sig i State and Local Government ved Harvard University. I sit civile liv har han bl.a. arbejdet som politisk medarbejder for Socialdemokratiets folketingsgruppe og som sekretariatschef for den kommunale organisation Byg til Væskt.

Privat er han bosat i Odense. Han er gift og har to børn.

Peter Rahbæk Juel blev i marts 2017 involveret i en meget medieomtalt sag med bandegrupperingen Black Army, efter at han i forbindelse med et interview med TV2 nægtede at give hånd til gruppens medlemmer på en tankstation i Odense. Peter Rahbæk Juel valgte efterfølgende at politianmelde episoden, og siden da har borgmesteren været under politibeskyttelse. I april 2017 blev Peter Rahbæk Juel selv politianmeldt for overtrædelse af retsplejeloven af medlemmer af Black Army, som mente, at han i et interview havde forsøgt at påvirke udfaldet af en retssag imod dem.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 28425 Socialdemokratiet in total 46638
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2358 Socialdemokratiet in total 30991

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på, at hvis vi er dygtige her i Odense, så kan det næste årti blive vores. Det kræver mod til at turde at stå fast på at fortsætte den udvikling af byen som er i gang - også i de svære tider.

Vi skal også turde at sætte nye ambitioner. FX på robot og IT området er det min ambition, at vi skal skabe verdens bedste økosystem for udvikling og produktion af robotter. Det skal bidrage til at slette de sidste spor af krisen i Odense - blandt andet den høje ledighed.

For vi skal have gjort noget ved vores ledighed. Det er vigtigt for både den enkelte og for vores fælleskab. Vi skal hjælpe unge og ledige i job via uddannelse og målrettede indsatser. Vi skal investere i fortsat udvikling af byen, for det skaber nye arbejdspladser. Og vi skal have leverandører med ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt lærerpladser. I Odense Kommune er arbejdsmiljø og trivsel altid vigtig.

Et varigt løft af velfærden er lige så vigtigt for mig. Krisen har også gjort ondt på velfærdsområderne, hvor der har været forholdsvis store besparelser i flere år. Det var vi ved de sidste 2 budgetforlig vendt med velfærdsprocenten, hvor vi har fjernet besparelser og investeret i flere medarbejdere i dagpleje, børnehuse, folkeskolen, indsatser til udsatte børn, plejecentre, hjemmeplejen og handicapområdet. Jeg vil gerne fortsætte med at give velfærdsområderne det nødvendige vendepunkt.

Og så vil jeg holde fast i kampe mod banderne, så de ikke begynder at vokse sig stærke igen. Vi skal vise dem, at vores fællesskab er stærkere end deres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et enigt byråd har taget en principbeslutning om etablering af en etape 2. Men en realitetsbeslutning af så stort et projekt kræver forudgående forhandlinger om medfinansiering fra stat, region eller tredje part. Det er i udgangspunktet ikke alene en kommunal opgave.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at Odense Kommune i det store hele har en fornuftig balance i opgavevaretagelsen, og ser det ikke som et selvstændigt mål, at mere skal udliciteres. Dog er jeg bekymret for rengøringsområdet, hvor en udlicitering har ført til ringere arbejdsvilkår og dårlige rengøring. Kan private leverandører ikke garantere en ordentlig arbejdsmiljø, så hælder jeg til, at kommunen selv løser opgaven.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 0,8% (fra velfærdsprocenten) er øremærket velfærd til børn, ældre og mennesker med handicap. Jeg vil ikke spare på velfærden for at sænke skatten!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser det ikke som et enten/eller. Odense vokser og behovet for mobilitet stiger. I de tætte byområder er kollektiv trafik den bedste løsning. Andre steder i byen er bilen en forudsætning for at hverdagen kan hænge sammen. Og så er vi jo mange, der helst vil tage cyklen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kører lige nu forsøgsordninger flere steder i byen. De går overvejende godt, og deltagerne vil rigtig gerne sortere mere, når ordningen er gennemtænkt. De bedste erfaringer bør udbredes til hele byen. Der er nemlig masser af ressourcer i vores affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes nogle renoverings- og kapacitetsudfordringer, som ikke er løst endnu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har et passende niveau i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kende vores samfund på, hvordan vi vi behandler de svageste. Og ofte er det en god investering både for den enkelte og for kommunen at hjælpe udsatte med at kunne stå på egne ben, så man kan få lov til at bidrage med det, man kan.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye (og gamle) flygtninge skal integreres, lære dansk og have job, så de kan bidrage til fællesskabet. De må ikke havne i de parallel-samfund, som også findes i Odense - og som skader integrationen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er konkurrence i dag. Udfordringen er mere, at private leverandører går konkurs. De skaber usikkerhed hos de ældre og efterlader ofte store regninger til kommunen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune prioritere i dag genoptræning og rehabilitering højt i sundhedsindsatsen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er mest optaget af, at der skal nok lærere og pædagogisk personale til børnene. Her ligger Odense desværre lavt sammenlignet med andre kommuner. Det er jo netop det, vi bruger velfærdsprocenten til at forbedre. Om det skal være mindre klasser eller flere lærer pr klasse, vil jeg ikke topstyre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom alle har pligt til at tage imod et job, man kan passe, så vil man altid kunne finde nogen, der prøver at omgåes systemet. Men langt de fleste ledige, jeg har talt med, ønsker sig allermest et job, der passer til dem. Ledighed gør ondt på både økonomi og selvtilliden. Derfor har byrådet netop investeret kr 72 mio i at hjælpe flere ledige i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd er vigtigere end skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne fortsætte med at styrke bydelspuljen, der støtter en lang række større og mindre projekter i de enkelte bydele. Projekter som Højby Bestemmer, Stige Bestemmer, Dalum Bestemmer, Bolbro Bestemmer, osv. Har styrket mange lokale fællesskaber og forbedret forholdene i mange bydele.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal banderne knækkes på den lange bane, så skal tilgangen til banderne forebygges. Med det nye budgetforlig prioriteres netop forebyggelse samt tryghed for dem, der anmelder og vidner mod banderne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten/eller. En by af Odenses størrelse har brug for god mobilitet - uanset om det er for den kollektiv trafik, bilister, cyklister eller fodgængere. Ellers hænger byen og folks hverdag ikke sammen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har et passende niveau i dag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennemtænkt boligsocialt arbejde er med til at løfte nogle af de socialt svagest stillede odenseanere. Især børn og unge får hjælp til at bryde den sociale arv. Hver gang kommunen bruger én kroner, så bruger andre parter typisk væsentlig flere kroner på fysiske og sociale indsatser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er flere indsatser der støtter integrationen hele vejen rundt lige fra hjælp til at lære dansk, beskæftigelsesindsatser og frivilligt arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byens seniorer skal trygt kunne vide, hvad de kan regne med, når alder eller sygdom gør, at andre skal tage over. Dog vil jeg gerne, at det skal blive muligt for modtagere af kommunal hjemmehjælp/-pleje at tilkøbe flere ydelser. Ligesom som det i dag er tilfældet hos private leverandører.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatser for sindslidende er vigtige. Vi har fx lige indført gratis psykologhjælp til unge. Sindslidelser rammer bredt og ikke kun socialt udsatte. Der er mere brug for sundhedsfaglige indsatser for sindslidende og en klar pårørendepolitik. Samt en bedre sammenhæng mellem sundhedsindsats og arbejdsplads og/eller kommunal sagsbehandling (sygedagpenge, dagpenge eller andre ydelser). Det skal ikke ske på bekostning af andre sundheds- eller velfærdsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med velfærdsprocenten ansættes der lige nu flere medarbejdere i daginstitutionerne, hvor normering ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores erhvervs- og vækstsatsning fra 2013 virker. Facebooks placering af et nyt kæmpe datacenter i Odense er et synligt bevis. De afsætte ressourcer er passende.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke spare på velfærden for at sænke skatten.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Borgmester Odense Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Odense Kommune, Socialdemokratiet
Rådmand Odense Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Odense Renovation

2006 - nu

Medlem Odense Byråd

2008 - nu

rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune

2009 - 2013

rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Odense Byråd

2013 - nu

Politisk ordfører Socialdemokratiet i Odense

Uddannelse

Senior Executive State and Local Government, Harvard University, John F. Kennedy School of Government
Bachelor Historie og samfundfag, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2016

Sekretariatschef Byg til Vækst
Politisk medarbejder Socialdemokratiet
A

Politiske hverv

2017 - nu

Borgmester Odense Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Odense Kommune, Socialdemokratiet
Rådmand Odense Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Odense Renovation

2006 - nu

Medlem Odense Byråd

2008 - nu

rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune

2009 - 2013

rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Odense Byråd

2013 - nu

Politisk ordfører Socialdemokratiet i Odense

Uddannelse

Senior Executive State and Local Government, Harvard University, John F. Kennedy School of Government
Bachelor Historie og samfundfag, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2016

Sekretariatschef Byg til Vækst
Politisk medarbejder Socialdemokratiet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik