PERSONPROFIL

Rasmus Helveg Petersen

Radikale Venstre

Valgt i Fyns Storkreds

Født 17. juli 1968 Gift Bor i Københavns Kommune

B

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Klimaet og den grønne omstilling er en kæmpe opgave, som skal løftes hurtigt og klogt.
Uddannelse skal i fokus, lokalt, og nationalt. Der er sparet for meget på de lokale uddannelser. Der er også sat for hårdt pres på de studerende nationalt.
Vi skal genopfinde socialpolitikken og se på det enkelte menneskes evner.
Og så skal vi arbejde med vores venner i EU om fælles europæiske løsninger.
Vi skal væk fra skadelige udlændingestramninger og symbolpolitik som grænsebevogtningen, der dræner politiets ressourcer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU-borgere skal overholde reglerne på det danske arbejdsmarked. Herunder skal de have samme lønninger som danskere. Arbejdsmarkedets parter skal gøre den store del af arbejdet, men fra politisk hold skal vi også sikre os mod plattenslageri. Vi har brug for EU-arbejdskraft, men på ordnede vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt i uddannelsessektoren har vi fyret for hårdt i de senere år.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke ahve et sundhedsvæsen der i højere grad bliver privat. Men man kan godt bruge private som et supplement, når det er nødvendigt.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne skal ikke gå til dyr og tvivlsom behandling. Det er fint med en lægefaglig vurdering af pris og effekt.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udgangspunktet er en udvisningsdom en ekstra straf oveni fængselsstraf. Det er med andre ord en hård straf, og den skal bruges, men ikke i flæng, og ikke for småting.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have kontanthjælpsloft og integrationsydelse væk. Det har skabt en stor fattigdom, og en stor børnefattigdom. Den kan vi undgå ved at fjerne fattigdomsydelserne.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer ikke flere i arbejde fordi du sænker ydelserne. de som ikke har et arbejde i dag, har andre problemer end ledighed. Lavere ydelser giver blot mere fattigdom.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skaber fattigdom for mange familier i danmark.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at skoledagen er spændende - ikke om den er lang. Skolerne skal have en større fleksibilitet til at skabe spændende og relevante dage. Også udenfor klasseværelserne.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan se at inklusionen ikke fungerer mange steder. Der skal være økonomi til at gøre det rigtige for børnene, og det er ikke altid inklusion.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har råd til at behandle vores ældre ordentligt - særligt hvis de raske og rørige bliver længere på arbejdsmarkedet, i takt med at levealderen stiger.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer flere ældre, og derfor skal der bruges flere penge på området. Men vi skal ikke gøre dette på bekostning af feks uddannelser eller ungeområdet.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms er bureaukratisk, og der vil komme utallige forsøg på at kalde almindelige fødevarer for "sunde". Desuden er det en myte at de usunde fødevarer er billige i dag. Folk køber masser af dyr, usund mad allerede.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal give økonomisk støtte til de trængte børnefamilier - ikke til alle over en kam.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen er blevet sat op og op og op, og er i dag rigeligt høj. Folk bliver ofte overraskede når de hører hvor hårde straffe feks et værtshusslagsmål udløser.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sammen med EU have en flygtningepolitik, som blandt andet går ud på at drive lejre, for eksempel i Nordafrika.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En udlicitering kan sagtens være en god ide, der giver god værdi. Men ikke altid. Kommunerne og regionerne skal have frihed til at finde de bedste løsninger lokalt.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både af hensyn til mobilitet i byen, og for at hjælpe med den sidste Vollsmose-plan, skal vi føre letbanen gennem Vollsmose. På radikalt initiativ er der afsat 15 mio. til forundersøgelse af etape 2.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er imod Kattegatforbindelsen, men ikke fordi den betyder noget for Fyn.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man burde starte med at tage de mange, mange politifolk der står på grænsen, hjem til almindeligt politiarbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2011 - 2015

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Klima-, energi- og bygningsminister Folketinget, Radikale Venstre

2013 - 2014

Udviklingsminister Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2015

Folketingsmedlem (stedfortræder) Sjællands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Folketingsmedlem (stedfortræder) Radikale Venstre

Uddannelse

1989 - 1993

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Direktør DIPD - Danish Institute for Parties and Democracy

2009 - 2011

Kommunikation- og indsamlingschef WWF Verdensnaturfonden

2007 - 2009

Kommunikationschef Giftforeningen

1999 - 2006

Policy advisor Folkekirkens Nødhjælp

1998 - 1999

Journalist Morgenavisen Jyllands-Posten

1996 - 1998

Journalist Dagbladet Information

1995 - 1996

Redaktør Det Radikale Pressebureau

1993 - 1995

Kommunikationsmedarbejder Folketingets EU-Oplysning
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2011 - 2015

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Klima-, energi- og bygningsminister Folketinget, Radikale Venstre

2013 - 2014

Udviklingsminister Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2015

Folketingsmedlem (stedfortræder) Sjællands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Folketingsmedlem (stedfortræder) Radikale Venstre

Uddannelse

1989 - 1993

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Direktør DIPD - Danish Institute for Parties and Democracy

2009 - 2011

Kommunikation- og indsamlingschef WWF Verdensnaturfonden

2007 - 2009

Kommunikationschef Giftforeningen

1999 - 2006

Policy advisor Folkekirkens Nødhjælp

1998 - 1999

Journalist Morgenavisen Jyllands-Posten

1996 - 1998

Journalist Dagbladet Information

1995 - 1996

Redaktør Det Radikale Pressebureau

1993 - 1995

Kommunikationsmedarbejder Folketingets EU-Oplysning

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik