PERSONPROFIL

Søren Steen Andersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Assens

Født 11. august 1971 i Sønderborg Gift 3 børn

V

Søren Steen Andersen (V) er borgmester i Assens, hvor han er valgt for Venstre. Han er medlem af flere kommunale udvalg, råd og nævn bl.a. er han formand for Økonomiudvalget. Han er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. for Assens-Baagø Færgen.

Søren Steen Andersen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Han var kommunalbestyrelsesmedlem i Tommerup Kommune i to perioder fra 1998. I 2005 opnåede han valg til Assens byråd med tredjeflest personlige stemmer på Venstres liste. Siden valget i 2013 har han været borgmester i Assens.

Søren Steen Andersen er uddannet elektriker fra Syddansk Erhvervsskole, og han har tidligere været elektriker for Fjernvarme Fyn A/S.

Privat er Søren Steen Andersen gift med Laura, og sammen har de tre børn og bor på en ejendom ved Tommerup.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4223 Venstre in total 10181
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2292 Venstre in total 8127

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil tage hele kommunen i brug. Ingen kommune har godt af, at lokalområder føler sig svigtet. Alle har noget at byde på - det skal vi bruge bedst muligt i Assens Kommune med de forskelligheder der heldigvis er hos os. Vi skal tilbyde borgerne faciliteter, hvor de bor. Vi skal være fokuserede på, at vi sammen kan skubbe udviklingen. Både den enkelte aktive medborger, kommunen og det lokale erhvervsliv. Vi skal have en grundlæggende sund økonomi. Vi har i dag pænt store indtægter fra erhvervslivet og relativt små indtægter fra indkomstskatten. Skatten skal ikke op, men der skal være flere borgere, der tjener penge, så de også betaler skat. Flere gode skatteborgere skal finde vej til os, f. eks. Til velbeliggende byggegrunde i byer og landsbyer og til attraktive ejendomme i landdistrikterne. Vi ligger godt lige midt i DK - det skal udnyttes bedre. Det rekreative ved kysten, alle vores uddannelsesinstitutioner midt i kommunen og pendlerlivet ved stationerne og motorvejen skal markedsføres. Vi skal have turbo på at kunne tilbyde erhvervslivet den arbejdskraft, den har brug for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lade os inspirere af f. eks. Jammerbugt Kommune, der investerede sammen med de lokale borgere og lavede en "kontrakt" med dem. Vi skal satse på det attraktive landdistriktsliv, som tiltrækker tilflyttere. Vi skal sikre det reelle frie skolevalg - f. eks. ved at bibeholde overbygningerne på vores overbygningsskoler, herunder f. eks. Tommerup, Ebberup, Tallerup., m. fl. Vi skal vende en nedadgående spiral til en opadgående. Folk flytter kun til, hvis der er noget at komme efter.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dette som i mange andre projekter er der tale om kommunal MED-finansiering. Som f. eks. I fh t søbadet i Faaborg, hvor der også kom midler ind udefra. Den slags projekter er et samarbejde, som kommunen byder ind i.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en fornuftig balance mellem bolig og erhverv, så der ikke kommer de samme konflikter som i havne andre steder i landet. De fleste borgere og turister sætter pris på at komme på en havn, hvor der (også) er erhverv - autenticitet. Hvis vi formår at kombinere disse ting, så har vi noget, som tiltrækker folk.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan jo også bruges penge på, at bilisten for gode muligheder for at komme til en togstation og parkere sikkert dér.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens affald går til forbrænding på et af Europas mest moderne og energieffektive affaldsforbrændingsanlæg. Og varmen derfra udnyttes til fjernvarme, som bla. opvarmer Brylle, Vissenbjerg - og senere måske Verninge, Bred og Skallebølle. Denne varme fortrænger andre brændsler, herunder kul.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er billigt og effektivt at starte med at reducere og afskaffe lejeprisen for foreningernes brug af haller og svømmehaller. Vi er startet, men ikke færdige endnu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal behandle socialt udsatte med respekt, og de skal have en mulighed for at byde ind i samfundet. PÅ deres måde, i fh t hvor i livet, de er. Med den anden hånd bruge ressourcer på at tiltrække skatteborgere, så vi kan tage os godt af de socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores flygtninge er meget ivrige for at komme ud på arbejdsmarkedet og byde ind til samfundet. De kommer selv fra en overlever-kultur, hvor den slags er en nødvendighed. Det vil være godt med en bedre geografisk spredning af vores flygtninge. Mange landsbyer vil gerne tage imod dem, og dette giver muligheden for en rigtig god integration i foreningslivet, m.m.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skadeligt, når forskellige private plejeaktører går konkurs, og kommunen skal gå ind og rydde op. Det skal der findes en løsning på - derudover er sund konkurrence på et ordentligt grundlag godt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er centralt, at borgeren er selvhjulpen. Det er det mest værdige. Vi skal skabe det bedste grundlag for at man - f. eks. via genoptræning - er selvhjulpen, så ressourcerne kan bruges på dem, der ikke kan selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved bibeholdelse af nuværende skolestruktur vil man automatisk have færre elever i klasserne. Og det er et gode.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest sørge for at der er noget at betale skat af - at der er et godt skattegrundlag. Rigtig mange af de investeringer, vi gør i Assens Kommune, er for at styrke beskatningsgrundlaget, så vi netop ikke behøver at sætte skatteprocenten op. I øvrigt har vi afskaffet byggesagsgebyrer for både private og erhverv. Tillige med har vi aldrig opereret med begrebet dækningsafgift i vores kommunen. Det er ej heller planen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene står ikke i vejen for det andet. I øvrigt kal vi have grønne kiler planlagt ind i mellem erhvervsarealerne, bla. ved Aarup og Vissenbjerg.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder meget, at vi får skabt rammerne for arbejdspladser til gode skatteydere i kommunen. Ellers kan vi glemme at kunne bruge flere midler på velfærd og service.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden i Assens ligger ikke i den høj eende sammenlignet med nabokommunerne. 22,12 prm.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Assens Kommune, Venstre

1997 - 2013

Byrådsmedlem
Formand for Økonomiudvalget Assens Kommune, Venstre

Tillidsposter

KL´s repræsentantskab

Uddannelse

1993 - 1997

Elektriker Kruse's Eftf. A/S og Odense Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2006 - 2013

Elektriker Fjernvarme Fyn A/S
V

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Assens Kommune, Venstre

1997 - 2013

Byrådsmedlem
Formand for Økonomiudvalget Assens Kommune, Venstre

Tillidsposter

KL´s repræsentantskab

Uddannelse

1993 - 1997

Elektriker Kruse's Eftf. A/S og Odense Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2006 - 2013

Elektriker Fjernvarme Fyn A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik