PERSONPROFIL

Stine Bardeleben Helles

Alternativet

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Bor i Københavns Kommune

Å

Stine Bardeleben Helles er ansat, som direktør i INSP Roskilde.

Hun har en kandidat i kulturformidling fra Syddansk Universitet.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg har den solide erfaring fra både erhvervsliv og privatliv, som skal til for at forandre dansk politik fra spin til saglighed.
Mine primære mærkesager er:
1: Et sammenhængende Danmark. Vi skal sikre god fysisk og digital infrastruktur overalt, støtte lokale, bæredygtige erhvervseventyr, styrke det kommunale selvstyre og den kommunale økonomi og understøtte stærke fællesskaber i lokalsamfundet.
2: Et grønt Danmark er politikernes ansvar. Erhvervslivet er godt i gang, men skal vi sikre vore børns fremtid, skal vi sætte bæredygtighed først i afgiftspolitik, transportpolitik, erhvervspolitik, landbrugspolitik, og vi skal undersøge klimaeffekten af alle politiske beslutninger.
3: Et solidarisk Danmark hvor alle har lige mulighed for at skabe sig det liv, vi ønsker hver især. Og hvor alle bliver mødt med anerkendelse og respekt, uanset hvordan de passer ind i samfundets kasser og systemer. Vi skal styrke indsatserne markant mod fattigdom, social kontrol, negativ social arv og ensomhed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengene er et centralt element i den danske flexicurity-model, og folk skal kunne bevæge sig fleksibelt ind og ud af arbejdsmarkedet uden at måtte gå fra hus og hjem. Det er i øvrigt både i den enkeltes og i arbejdsgivernes interesse.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle som arbejder i Danmark skal have overenskomstmæssige lønninger. Og politikerne skal tilbage til at opfatte overenskomstsystemet som en stærk og vigtig institution i Danmark, som sikrer ordentlige forhold og optimalt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange steder på velfærdsområderne ser jeg, hvordan medarbejderne er pressede og næsten ikke har tid til den menneskelige del af deres arbejde. Det går både ud over borgerne og arbejdsglæden, og på den måde udpiner vi vores velfærd. Så der er behov for en oprustning på de områder, hvor den menneskelige kontakt er vigtig. Men på en del områder kunne det helt sikkert klares med den nuværende bemanding ved at løfte nogle af de administrative og bureaukratiske byrder og skabe mere tid til det faglige

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en rigid ideologisk betragtning, som jeg som virksomhedsleder er dybt uenig i. Folk og systemer præsterer langt bedre, hvis de får tillid og positive incitamenter, og det gælder også for sundhedsvæsenet. Vi kan sagtens lave god politisk ledelse af vores sundhedsvæsen, hvis bare vi tør. Det, vores sundhedsvæsen har allermest brug for, er ro om strukturerne, god ledelse og ordentlige rammer for at de sundhedsfaglige medarbejdere kan gøre deres arbejde.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gratis sundhedsvæsen er en hjørnestolpe i velfærdssamfundet og med til at forebygge ulighed. Begynder vi med brugerbetaling, åbner vi en glidebane - for hvor stopper det? Jeg ønsker at tandbehandling og psykologhjælp også bliver gratis og vil gerne være med til at finde midlerne til det.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvad medicinen skal bruges til. Er det livsnødvendig behandling eller mere lette lidelser vi taler om? Vi er nødt til at turde prioritere i sundhedsvæsenet, så det er svært at svare entydigt i et sådant bredt spørgsmål. Jeg vil til gengæld ikke afvise at forholde mig til det i en mere konkret situation, og mener det er på høje tid at politikerne tager den svære prioriteringsdebat i stedet for at blive ved med at udstede løfter om behandlingsgarantier til alt og alle.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den måde, lovgivningen er i dag, skaber urimeligt mange menneskelige ulykker, når familier bliver tvunget fra hinanden eller må flytte fra Danmark for at være sammen. Kærligheden skal have lov at sejre over angsten for de fremmede. Vil vi sætte ind overfor arrangerede ægteskaber, må det gøres gennem sociale indsatser, og ikke ved lovgivning, som rammer alle de mange, som gifter sig af kærlighed.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er så mange absurde sager for tiden, hvor politikernes behov for at sende forsimplede signaler til befolkningen går ud over medmenneskelighed og klarsyn. Det handler ikke om, om vores politik skal være 'stram' eller ej - det handler om at leve op til vores internationale forpligtelser og vores egen fornemmelse for anstændighed. De ting glemmer vi helt når vi forsimpler og tæller stramninger som var de i sig selv en kvalitet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at mennesker, som feks. søger ophold i Danmark, skal vise, at de respekterer dansk lovgivning, og at der i modsat tilfælde skal være tydelig konsekvens. Men det kommer naturligvis helt an på, hvad det er for dele af straffeloven, som er overtrådt, om der er tale om gentagne overtrædelser...og naturligvis også hvilken form for ophold den pågældende har i Danmark.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at langt de fleste mennesker ønsker at deltage aktivt i samfundet og bidrage til fællesskabet. Kun ganske få udnytter systemet, og laver vi regler og kontrol med henblik på at fange dem, gør vi livet ekstremt svært for de mange, som gerne vil bidrage. Derfor er jeg tilhænger af kontanthjælp uden modkrav og generelt af en kraftig forenkling af vores beskæftigelsessystem, suppleret med støtte til den enkelte til at finde vej ind i fællesskabet og bidrage på arbejdsmarkedet.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er stigende i Danmark, og det er helt uacceptabelt i et af Verdens rigeste lande. Ingen børn skal vokse op i fattigdom og vi skal tilbyde vores socialt udsatte anstændige liv. Genindfør fattigdomsgrænsen, så vi kan tydeliggøre fattigdommen - og kræv så politisk handling! Afskaf også fattigdomsreformerne på beskæftigelsesområdet, så de offentlige ydelser holder hånden under folk og ikke presser dem længere ned. Vi HAR råd til det!

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skaber fattigdom for de, som i forvejen har det sværest i vores samfund. Det skubber børnefamilier ud i fattigdom og holder mennesker fast i social marginalisering. Ønsker vi at få flere integreret på arbejdsmarkedet og i fællesskabet skal vi støtte og løfte, ikke presse ned i afmagt.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen skal danne vores børn som samfundsborgere og mennesker i Verden. Hvis fokus er ensidigt på tests og resultater, går det ud over den almene dannelse, som er så vigtig for at mennesker trives og samfundet hænger sammen. Det går også ud over det enkelte barn, når skolen bliver mere og mere præstationsorienteret. Det kan man se på antallet af børn og unge som har stress-reaktioner og brug for psykologhjælp. Det er ikke i orden og den udvikling skal vendes!

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis skoledagen er lang bare fordi den skal være det ifølge lovgivningen, er det virkelig synd for vores børn. Hvis den derimod er lang, fordi den er fyldt med fysisk, kreativ og læringsmæssig aktivitet, som børnene trives med, er det en anden sag. Det er bare ikke det, vi ser idag.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min oplevelse, at inklusionen som det foregår i dag ofte går ud over både de børn, som har særlige behov, og de øvrige børn. I mange tilfælde er inklusionen vist mere en spareøvelse end reelt for børnenes skyld, fordi specialtilbud er langt dyrere end en plads i folkeskolen. Tilfører vi markant flere ressourcer, kompetencer mv. til skolerne tror jeg dog, det kunne blive godt for mange - omend ikke for alle - og den sag er jeg helt klar til at tage op politisk.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om enten ældre eller andre grupper. Alle i Danmark skal sikres gode liv, og samfundet skal holde hånden under der hvor folk ikke kan selv. Diskussionen bør snarer gå på om vi kan få mere for pengene end vi får i dag - og hvis vi ikke har ressourcer nok til det, vi gerne vil, må vi finde dem. Danmark har råd til mere velfærd, men efter min mening ikke til flere skattelettelser til de velstående.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre har knoklet hele livet i tryg forventning om at fællesskabet tog sig af dem, når de ikke selv kunne mere. Brugerbetaling skal kun indføres der, hvor der er tale om mere luksusprægede ydelser, aldrig i forhold til den grundlæggende omsorg.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om prioritering af ressourcer. Jeg vil hellere undvære et par skattelettelser end have et samfund, hvor vi tvinger folk til at blive på arbejdsmarkedet til de er fuldkommen nedslidte. Derfor er det ikke niveauet i ældreplejen som skal være argumentet for at hæve pensionsalderen. Men det er klart at hvis vi lever længere og er raske længere, vil det give mening at vi arbejder længere. Evt. kombineret med nedsat arbejdstid i livsperioder hvor det er det, vi vil.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vores skattesystem beskatter arbejdsindkomst, må de som tjener mest også betale mest. Skal vi lette skatten, skal det være i bunden. På sigt vil jeg arbejde for at væsentlige dele af skattesystemet omlægges, så vi i stedet beskatter ressourceforbrug og CO2-udledning, altså den enkeltes - og virksomhedens, træk på de fælles ressourcer. Forureneren skal betale! Selvfølgelig altid med kompensation til de laveste indkomster, så den sociale slagside forebygges.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen trænger til en grundlæggende revision, og det kan man håbe at politikerne snart kan enes om at få sat gang i. Det er jo grotesk at f.eks. udkantskommuner mister penge ved fremgang i indbyggertallet. Og der er en række andre parametre, som også er helt skæve i den nuværende ordning.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende tilhænger af at bruge vores afgiftssystem til at skubbe til markedet. Det vil være ekstremt effektivt, både med hensyn til sundhed, miljø og klima. Afgifter kan også bruges til at skabe social balance, hvis f.eks. sunde dagligvarer gøres billigere og luksusvarer (dem som alligevel kun de mest velhavende har råd til) gøres dyrere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige kan være motor for efterspørgsel af bæredygtige produkter og løsninger. Dansk erhvervsliv er klar til at gå foran med de bæredygtige løsninger, som rummer et kæmpe forretningspotentiale, så der ligger stærke økonomiske muligheder i at øge den offentlige efterspørgsel.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det som skader dansk økonomi er hvis vi giver køb på det, som har gjort os rige: At være på forkant med innovation og nytænkning, at være trendsættere på samfundsmodeller og teknologi. Derfor er den vigtigste politiske opgave at hjælpe danske virksomheder til at gå i front på de nye markeder for bæredygtige løsninger på alle de store samfundsområder. Der ligger så mange muligheder, og dygtige medarbejdere som får den løn, de er værd, er den allervigtigste ressource for at lykkes med dem

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter bør omlægges, så der i højere grad beskattes i forhold til træk på de fælles ressourcer. Forureneren skal betale. Derved skabes incitamenter til at udvikle mindre miljøbelastende praksis i virksomhederne. Afgiftssystemet skal desuden forenkles, så vi fjerner nogle af de mest urimelige administrative byrder på virksomhederne. Især mindre virksomheder er helt urimeligt belastet af bureaukratisk bøvl.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke signalere til vores børn at druk er acceptabelt. At de gør det alligevel kan vi desværre ikke altid styre, men ligefrem at signalere fra Statens side, at det er ok, er dybt problematisk.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål forudsætter, at vi kun har en vis pose penge at fordele, og at det hele drejer sig om børnechecken. Men det er jo ikke rigtigt! Støtte til børnefamilier kan gives på mange måder, bl.a. gennem skattesystemet, gennem nedsættelse af daginstitutionstakster, nedsat moms på frugt og grønt, mv. Og selvfølgelig skal samfundet sørge for de svageste først, men samlet set skal trivsel for børnefamilier prioriteres højt i en tiltrængt reform af vores velfærdssystem

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Middelklassens børnefamilier skal ikke have mere økonomisk støtte. De skal have gode institutioner og skoler og rimelige arbejds- og orlovsvilkår. De økonomisk svageste børnefamilier skal have bedre økonomiske vilkår, så ingen børn vokser op i fattigdom.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal stå fast på vores principper mht, hvad der er acceptabel adfærd. Vi skal ikke lægge vores diplomatiske linje efter økonomiske interesser.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistanden er en vigtig del af Danmarks internationale ansvar og interesser, og den skal hverken mindskes eller bruges på flygtninge mv. Tværtimod ønsker jeg, at den skal tilbage til min. 1% af BNP. Vi er afhængige af, at resten af Verden fungerer, vi kan ikke bare lukke os om os selv. Kaos andre steder rammer også os, både på økonomien og trygheden, Så udviklingsbistanden ikke bare godgørenhed, den er en investering i vores egen sikkerhed og trivsel i fremtiden.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være et aktivt, kritisk og konstruktivt, fuldgyldigt EU-medlem, som deltager i alle dele af samarbejdet. Hvis der er ting vi er utilfredse med, må vi arbejde for at lave dem om i stedet for at stå udenfor. Lad os i stedet kæmpe for at skabe et meget mere demokratisk og grønt EU!

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et virkeligt svært spørgsmål at svare entydigt på. For hvad er det for typer af vold vi taler om? Generelt er personfarlig kriminalitet noget af det, vores retssystem skal være allerbedst indrettet på at håndtere, så vi både passer på offeret og forebygger gentagelser. Men fængselsstraf er ikke altid vejen frem, i mange tilfælde ligger der jo personlige forhold bag volden, som betyder at andre former for sanktioner vil have større effekt.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder er i forvejen blevet sænket for meget. Vi skal ikke sætte børn i fængsel, vi skal hjælpe dem til at finde en bedre vej i livet. Den kriminelle lavalder bør følge myndighedsalderen, og så skal der være et særligt beredskab til at tage hånd om børn og unge som bryder loven. Det er ikke kriminalisering af børn og unge som nedbringer kriminaliteten. Det skaber blot flere kriminelle. Vi skal have seriøse forebyggende indsatser i samarbejde mellem politi og sociale myndigheder.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har stadig tilgode at se forskning eller professionelle udtalelser, som dokumenterer, at straf i sig selv virker kriminalitetsdæmpende. At det evt. føles godt for befolkningens retsbevidsthed, godt hjulpet på vej af skingre, stemmejagtende politikere, er en anden sag. Den samtale må vi blive ved med at føre i det danske samfund: Vil vi have hårde straffe, som sender signaler om konsekvens, men reelt gør de kriminelle endnu mere hårdkogte - eller vil vi have mindre kriminalitet?

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbiler er en central del af fremtidens transportsystem, og skal vi opfylde Parisaftalen skal vi meget hurtigt have udskiftet bilparken. Afgiftsnedsættelse er et afgørende virkemiddel hertil, suppleret med ladestandere og teknologisk udvikling.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cirkulær økonomi hvor vi bruger ressourcerne flere gange er et vigtigt element i en bæredygtig omstilling og sikring af vores fremtid her på Jorden. Vi bruger i Danmark ca 4 gange så mange ressourcer som tilfalder os af Jordens samlede ressourcer. Det skal vi gøre noget ved, og skal det rykke kræver det politisk mod og handling. Igen tror jeg på, at et klimarelateret afgiftssystem kombineret med forskning kan være vejen frem.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i det hele taget benytte afgifter til at flytte markedet og skaber incitamenter for mere klimavenlig produktion og produkter. Den grønne omstilling er afhængig af at erhvervslivet kommer med, og politisk hjælper vi dem med at flytte markedet, skabe innovation og få mest muligt ud af de grønne forretningsmuligheder ved at føre en aktiv, grøn, afgiftspolitik, hvor vi øger afgifter på miljøbelastende adfærd og letter dem tilsvarende på bæredygtigt forbrug, produktion og transport.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er symbolpolitik og trækker desuden politiets ressourcer væk fra at skabe tryghed og nærhed i lokalsamfundene. Vi skal selvfølgelig have åbnet grænserne igen i hele EU, og så arbejde sammen med de øvrige EU-lande om at sikre de fælles europæiske grænser.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På en række områder, f.eks. miljø, klima, arbejdsmarked og migration, giver det i den grad mening at forpligte sig i internationalt samarbejde. Det handler ikke om at 'afgive magt', men om at vi får mere styrke til at gøre det rigtige hvis vi står sammen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Migrationen vil kun blive kraftigere i de kommende år, efterhånden som klimaforandringerne sætter ind, og derfor er det helt afgørende at vi handler klogt og ansvarligt og ikke på baggrund af frygt og fordomme. Men vi må ikke bare eksportere vores ansvar til nabolandene, som ofte har meget færre ressourcer end os. Vi skal selv tage aktivt medansvar for at finde holdbare løsninger. Også for ikke at destabilisere Nordafrika yderligere.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan sagtens pege på en del områder, hvor bureaukratiet er helt urimeligt, men lige så mange steder bliver jeg positivt overrasket over smidighed og god service. Jeg synes derfor det er vigtigt at lade være med at generalisere, men tage de ting op, som ikke fungerer, og gøre noget ved dem.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tættekam på rådhuse og i ministerier og styrelser ville ikke være skidt. Men den skal følges med en regelforenkling, så de, som er tilbage, kan overkomme at løfte opgaverne. Ressourcerne skal tilpasses det, vi som samfund ønsker at opnå. Ellers får vi flere skandaler som den i SKAT.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en ideologisk fejlslutning at tro, at bare fordi noget er privat er det bedre, og lige så forkert at tro, at det er bedre fordi det er offentligt. Der er så vidt jeg ved intet konkret bevis for at de private gør det hverken bedre eller billigere end det offentlige.Velfærdsopgaver skal løses der hvor det gøres bedst for de borgere, det vedrører. Og udbud skal være styret af dén ambition, ikke af ideologi om offentligt vs. privat.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalt har vi brug for tryghed og nærhed til politiet når noget går galt. Som det er nu har det lokale politi ikke ressourcer til at rykke hurtigt ud f.eks ved husspektakler, kriser for udsatte borgere og lignende. Det er helt forkert at vores politiressourcer bliver brugt på symbolsk grænsebevogtning når vi kunne skabe så meget mere tryghed gennem nærhed.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ikke etableres en Kattegatforbindelse for biler, da det vil få negative konsekvenser både for væksten på Fyn og ikke mindst for miljø og klima. Det bør overvejes at etablere en ren togforbindelse over Kattegat, med hurtigtog København-Jylland, som kan aflaste Fyn for de mange gennemkørende biler mellem Sjælland og Jylland. Så vil vi spare miljøet for en masse CO2 og samtidig lette presset på den fynske motorvej.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanen er en fantastisk måde at mindske biltrafikken i og omkring Odense og samtidig give folk gode pendlermuligheder. Vi skal i det hele taget investere massivt i at supplere bilismen med moderne kollektive transportløsninger, så vi kan få transportens CO2-udledning bragt markant ned.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2002

Kandidat Kulturformidling, Syddansk Universitet

1991 - 1993

Bachelor Antropologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Konstitueret direktør INSP Roskilde

2015 - 2016

Restauratør Suffragetten

2008 - 2018

Selvstændig konsulent Stine Helles ApS

2010 - 2012

Chef for Velfærdsinnovation Væksthus Hovedstaden

2007 - 2017

Censor, Diplom i Ledelse Censorsekretariatet

2008 - 2010

Innovations- og udviklingschef COK

2005 - 2008

Direktør Idéhus og konferencecenter Momentum

2002 - 2005

Sekretariatschef Knowledge Lab SDU

1998 - 2000

International konsulent DUF

1995 - 1998

Nord-Syd konsulent Mellemfolkeligt Samvirke

1993 - 1995

Projektleder UFo'95 - Global Youth Social Summit
Å

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2002

Kandidat Kulturformidling, Syddansk Universitet

1991 - 1993

Bachelor Antropologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Konstitueret direktør INSP Roskilde

2015 - 2016

Restauratør Suffragetten

2008 - 2018

Selvstændig konsulent Stine Helles ApS

2010 - 2012

Chef for Velfærdsinnovation Væksthus Hovedstaden

2007 - 2017

Censor, Diplom i Ledelse Censorsekretariatet

2008 - 2010

Innovations- og udviklingschef COK

2005 - 2008

Direktør Idéhus og konferencecenter Momentum

2002 - 2005

Sekretariatschef Knowledge Lab SDU

1998 - 2000

International konsulent DUF

1995 - 1998

Nord-Syd konsulent Mellemfolkeligt Samvirke

1993 - 1995

Projektleder UFo'95 - Global Youth Social Summit

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik