PERSONPROFIL

Susanne Bækholm

Alternativet

Spidskandidat i Odense

Født 27. juni 1950 i Odense Gift 2 børn

Å

Susanne Bækholm var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Odense kommune. Susanne Bækholm blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været suppleant for Det Radikale Venstre i Byrådet i Odense.

Susanne Bækholm har arbejdet med videregående uddannelser på Erhvervsakademiet både som underviser og som uddannelseschef og er censor på universiteternes kommunikationsuddannelser.
Susanne Bækholm har siden 2013 været selvstændig mindfulness instruktør med sin virksomhed Baekholm Mindful Living. Hun har blandt andet en kandidatgrad i engelsk og tysk fra Syddansk Universitet.
Privat er Susanne Bækholm gift og mor.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 674 Alternativet in total 3457

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at støtte op om Odenses positive udvikling.
Ønsker at øge fokus på miljø og bæredygtighed.
Samtidig vil jeg fokusere på nærdemokrati og borgerinddragelse, fx. via Borgerdrevne forslag og Whistleblowerordnig.
Mine værdiord er
ÅBENHED: Slut med lukkede døre, hemmelige aftaler og skjulte kontrakter
TILLID: Mere tillid, mindre kontrol. Mød de kommunalt ansatte med tillid, så de kan bruge tiden på det faktiske job i stedet for unødig administration og registrering.
GENSIDIG RESPEKT: Respekt over for systemet, respekt over for medborgere, uanset hvem vi er, og hvad vi er. Ingen skal møde fordomme og sættes i bås

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afhænger naturligvis af, om etape 1 forløber uden problemer. Mest mulig fossilfri transport i byen

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De opgaver, der tydeligvis hører ind under almindelige kommunale velfærdsopgaver, skal ikke drives af private firmaer som en forretning. Velfærden skal fungere, men en privat virksomhed skal ikke kunne tjene på at yde normal og nødvendig velfærd. Der skal ikke tjenes på kommunale velfærdsydelser

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har stadig den laveste skatteprocent på Fyn. Skattestigningen er øremærket til børn/unge og ældre/handicap, der igennem en årrække har været underlagt besparelser. Derfor er der nu behov for at rette op på situationen igen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatbilisme i byen skal begrænses mest muligt, med mindre det drejer sig om elbiler eller andre fossilfrie køretøjer. Til gengæld skal vi have god, velfungerende og billig (gratis) kollektiv trafik med hyppige afgange og hensigtsmæssige ruter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug og affaldssortering er nødvendigt af hensyn til vores miljø.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En by, der er god at bo i, har også gode fritidsfaciliteter. Og det skal ikke kun være OB, der favoriseres.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er en vigtig ting, hvis byen skal være rar at bo i. Gerne mere fokus på det almene kulturliv i byen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig - og det er bl.a. det, skattestigningen har fokus på.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal opfattes og behandles som alle andre borgere i byen. Mennesker, der føler sig accepterede og ligeværdige, vil i langt højere grad kunne integreres og blive gode samfundsborgere, der bidrager til byens velfærd.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er en offentlig opgave. Området skal opprioriteres i offentlig regi.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, men man kan ikke lade andre dø eller lide i længere tid, fordi der er nogen, der skal genoptrænes. Området skal tilføres flere ressourcer.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger meget af børnene og deres baggrund. Jeg går ind for fleksibilitet. I nogle tilfælde er 20-24 elever en acceptabel størrelse, i andre tilfælde vil 10-16 elever være mere passende. Det må være op til den enkelte skole at afgøre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dårlig formulering af spørgsmålet. Der antydes, at de arbejdsløse helst vil forblive arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har en meget lav skatteprocent - sammenlignet med andre. Faktisk den laveste på Fyn. Velfærden er vigtigere - og her halter vi lidt efter i Odense.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at beboerne i yderområderne føler tilknytning til byen. Derfor gerne lidt mere decentralisering - og ikke mindst gratis offentlig transport fra yderområderne til bymidten.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, indsatsen skal starte over for børnene i børnehavealderen og fortsætte i folkeskolen. Tidlig indsats er nødvendig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense skal fortsat være cykelby nr. 1. Det giver god motion og belaster ikke miljøet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den vilde uberørte og usprøjtede natur er en forudsætning for rent grundvand. Skove og grønne områder bidrager til ren luft.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går helt godt med det eksisterende niveau. Måske bliver byen med tiden gearet til mere, men lige nu fungerer det fint.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke spares her, men man kan godt udnytte midlerne bedre. Mindre administration og kontrol - mere tillid og samarbejde mellem de forskellige instanser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke så meget brug for flere penge. I langt højere grad er der brug for en anden tilgang til integration af udenlandske medborgere

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal selvfølgelig være nok til alle, men vi skal ikke rangordne mennesker. Alle skal have dækket alle deres basale behov. Hvis nogen har lyst til ekstra luksus, skal det være helt på eget eller familiens initiativ og for egen regning. Kommunen skal ikke involveres.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiske sygdomme har været overset.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt klart være en bedre normering. De første år af et barns levetid er meget afgørende for barnets udvikling og videre livsforløb.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af virksomhedens art. Virksomheder, der bygger på et grønt koncept, skal tiltrækkes. Miljøbelastende virksomheder skal ikke lokkes til byen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Odense Kommune, Alternativet

Uddannelse

Kandidat Tysk, engelsk, virksomhedskommunikation Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret uddannelseschef og censor på Universitetet. Mindfulnessinstruktør (selvstændig)
Å

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Odense Kommune, Alternativet

Uddannelse

Kandidat Tysk, engelsk, virksomhedskommunikation Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret uddannelseschef og censor på Universitetet. Mindfulnessinstruktør (selvstændig)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik