PERSONPROFIL

Tine Busk

Alternativet

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Gift 2 børn Bor i Middelfart Kommune

Å

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Bureaukrati
  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

STÆRKE TILLIDSFULDE FÆLLESSKABER med en klar socialpolitisk indsats, hvor børn vokser op i tryghed. Hvor der er plads til de hjemløse og hvor man er en naturlig del af samfundet, uanset om ens forældre har et andet oprindelsesland end Danmark. Hvor kontanthjælp er uden modkrav og indsatser besluttes i et reelt samarbejde.

ET ARBEJDSMARKED DER IKKE SLIDER OS NED
På både den sociale - og den økonomiske bundlinje er det dyrt. Derfor vil jeg arbejde for at relevante arbejdsmiljøfaktorer vurderes i lovarbejdet, at virksomhedernes egenindsats styrkes og at ledere bliver uddannet i ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

MELLEM LAND OG BY
De små byer har en vigtig rolle. De kan inkludere forskellige befolkningsgrupper på smukkeste vis. Samtidig skal det gøres nemt at starte små grønne virksomheder op i landdistrikterne, med mulighed for at lave lokal bæredygtig udvikling.

At udvikle det danske samfund i grøn, social og økonomisk balance, er det eneste rigtige at gøre.

Jeg står som nr. 5 på liste

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På det sociale område og inden for kernevelfærden, ja.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal 225 timers reglen og den ændrede førtidspension også.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fjerne fattigdomsreformerne og på anden måde støtte vores medborgere i, at finde deres vej til et meningsfuldt liv. Vi skal undlade at lovgive, for at ramme de få der snyde og istedet lovgive for, at give de mange mulighed for at beholde styringen af deres eget liv.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer uden at det skal gå ud over børn, unge, syge osv. Der er penge nok i Danmark, det er et spørgsmål om hvordan de prioriteres.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De medarbejdere der arbejder i ældreplejen, er allerede slidt ned inden de fylder 67 år. Selv med velfærdsteknologiske hjælpemidler er deres arbejdsmiljø hårdt fysisk. Dertil kommer at der bliver flere og flere demente ældre, hvilket giver et øget pres på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kan de fleste i den branche ikke holde til flere år på arbejdsmarkedet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende et problem, at kommunerne detailstyres så hårdt af folketinget. Det gælder både den årlige økonomiaftale, det gælder også effektiviseringsprocenten og en detaillovgivning, der ofte lader alt for lidt selvstyre tilbage til kommunerne.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke kernevelfærden og for at få hænder nok, til de borgernære opgaver. I dag slides for mange stadig ned og det bliver for dyrt.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke generelt. Men til socialt udsatte familier, skal der ske en styrkelse af indsatsen, så børn af de familier får bedre fodfæste i livet.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et spørgsmål der indeholder alt fra vagtplanlæggeren i Plejen til den øverste chef i et departement er svært at besvare retvisende. Derfor bliver det et Helt uenig. Der er mange nuancer der ikke kommer med her.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal de laves skal det alene være en togforbindelse

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2014 - nu

Næstformand Båring Banke lokaludvalg

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem ArbejdsmiljøNet

2014 - 2019

Bestyrelsesmedlem ArbejdsmiljøNet

Uddannelse

1997 - 2002

Merkonom Markedsføring, Niels Brock

1981 - 1985

Svendebrev Håndbogbinder, Det kongelige biblioteket

Erhvervserfaring

2009 - nu

Arbejdsmiljøkoordinator Fredericia Kommune

2004 - 2008

Arbejdsmiljøkonsulent Ministry of Environment, Center for Koncernforvaltning

2001 - 2004

Arbejdsmiljøkonsulent Geodatastyrelsen

1987 - 2001

Bogbinder Geodætisk institut
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2014 - nu

Næstformand Båring Banke lokaludvalg

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem ArbejdsmiljøNet

2014 - 2019

Bestyrelsesmedlem ArbejdsmiljøNet

Uddannelse

1997 - 2002

Merkonom Markedsføring, Niels Brock

1981 - 1985

Svendebrev Håndbogbinder, Det kongelige biblioteket

Erhvervserfaring

2009 - nu

Arbejdsmiljøkoordinator Fredericia Kommune

2004 - 2008

Arbejdsmiljøkonsulent Ministry of Environment, Center for Koncernforvaltning

2001 - 2004

Arbejdsmiljøkonsulent Geodatastyrelsen

1987 - 2001

Bogbinder Geodætisk institut

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik