PERSONPROFIL

Tommy Hummelmose

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 22. april 1966 Gift 4 børn

C

Tommy Hummelmose (K) er byrådsmedlem i Odense Kommune. Han er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Han var også opstillet ved valget i 2013, hvor han opnåede en plads som 1. suppleant i byrådet. Tommy har deltaget i en del byrådsmøder og samtlige gruppemøder de seneste 4 år. Tommy har dermed allerede et indgående kendskab til det politiske system i Odense.

Tommy Hummelmose er indehaver af en international teknologivirksomhed i Odense med kunder i 6 europæiske land. Tommy er meget aktiv i foreninger og netværksgrupper i byen og er gift med Marianne, der arbejder på Odense Universitetshospital. Han er opvokset i en af Odenses forstæder, og har boet i Odenses forstæder det meste af mit liv. Tommys børn er nu ved at skabe deres egne hjem, og familien er derfor for 2 år siden flyttet tættere på centrum. I fritiden er Tomy en ivrig motionsløber, og deltager gerne i byens forskellige løb. Han har tidligere besteget Kilimanjaro i Tanzania.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 711 Det Konservative Folkeparti in total 9630
KV 2013 Personlige stemmer 332 Det Konservative Folkeparti in total 11439

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

* SAMARBEJDET TILBAGE I ODENSE BYRÅD *
Blokpolitik duer ikke i kommunalpolitik. Kommunalpolitik handler om de nære ting. Skoler, daginstitutioner, ældrepleje, job, vejnet, sport og byliv. Ting som er os alle meget nært. Derfor skal vi anstrenge os for at få skabe brede aftaler om budgetter og udvikling. Jeg vil arbejde for at stoppe blokpolitikken, hvor 51 % stemmer alene er nok. Vi skal have det brede samarbejde tilbage til Odense.

* STYRKELSE AF FOLKESKOLEN *
Folkeskolen er en af vores børns vigtigste aktiv. Vi skal derfor sikre, at alle får mulighed for en stærk faglig indlæring og en sund dannelse. Inklusionsøvelsen er gået for vidt, og andelen af to-sprogede elever er på visse skoler for høj. Vi skal desuden sikre, at lærernes faglige niveau er i top fx. indenfor ny teknologi og undervisning i IT.

* STOP LAPPELØSNINGERNE I VOLLSMOSE *
Beboersammensætningen i Vollsmose skal ændres. Vi skal ikke have skoler alene med to-sprogede elever, hvor parallelsamfund dannes og hvor normer og regler langt fra de danske trives. Mange års lappeløsninger skal stoppes. Beboersammensætningen skal ændres gennem nedrivning af de værste boligblokke, og genopbygning af en mere attraktiv bydel

* Flere skal have et job *
Odense Kommune skal skabe fleksible rammer for iværksættere og mindre erhvervsvirksomheder. Samtidig skal vi sikre, at alle der kan yde - skal yde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere, om letbanen skal have en etape 2. Når vi har de første erfaringer med etape 1, kan vi starte drøftelserne om etape 2.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan private virksomheder levere en service der er bedre til prisen, ser jeg dette som en god mulighed.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune bruger langt flere penge på administration, end sammenlignelige kommuner. Fx. er Ålborg langt bedre til at holde administrationsomkostningerne i ro.Vi skal sikre at bruge pengene ordentligt og effektivt, inden vi sætter skatten op.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en god balance mellem biltrafik og kollektiv trafik. Desværre har vi et meget stort efterslæb på vedligehold af vores veje og cykelstier, som vi bliver nødt til at få rettet op

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener bestemt vi kan gøre mere for at sortere vores affald

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den nuværende fordeling mellem de enkelte områder er fornuftig. Vi skal dog sikre, at det ikke kun er de store klubber der prioriteres højt. Mange mindre forstadsklubber kan med små økonomiske tilskud øge deres serviceniveau betragteligt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense er på vej til at blive en attraktive by der tiltrækker nye familier og unge studerende. Noget af det der kendetegner en spændende attraktiv by er, at det "store" kulturlivet blomstrer og der samtidig skabes små nye spændende undergrundsmiljøer. Vi skal sikre, at dette konstant er under udvikling.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den nuværende fordeling mellem de enkelte områder er fornuftig.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andelen af flygtningen i enkelte boligområder udgør et problem. Der opstår parallelsamfund og lukkede grupper, hvor der ikke tales dansk og dansk kultur er fraværende. Det er ikke animerende for en positiv udvikling af lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

konkurrence har altid medført bedre service. Er der konkurrence mellem forskellige udbydere, vil man altid forsøge at øge kvaliteten og kundetilfredsheden

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt er et spørgsmål om prioritering. Jeg mener ikke, at andre områder skal udsultes for at opprioritere genoptræning. Det kan være en udmærket idé at prioritere genoptræning højere, men det må ikke ske på bekostning af andre sundhedsområder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ofte er antallet af elever i en klasse ikke udfordringen. Udfordringerne ligger i, at der i visse fag er behov for ekstra lærerkræfter til fx. at håndtere inklusionsopgaven. Andelen af to-sprogede elever i en klasse kan desuden være et problem

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker trives bedst ved at have et job. Odense Kommunes største problem, er den høje arbejdsløshed. Vi skal blive langt bedre til at få mennesker i job bl.a. ved at stille højere krav.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest bremse venstrefløjens skattestigning. Og er der efterfølgende økonomisk råderum til at sætte skatten ned, vil jeg gerne dette.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense er en by med mange og geografisk store forstæder. Det er her det gode liv med børn og natur for mange familier leves, og vi skal fastholde og gerne øge de økonomiske midler til forstæderne og de mange ildsjæle i områderne

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have gennemgået den dette områder med lup. Gør vi nok forebyggende holdt op imod de ressourcer der bruges på håndtering af bander og kriminalitet?

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Balancen mellem etablering af cykelstier og andre transportveje er passende

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finde en god balance. Vi har alle brug for både skønne rekreative områder og et erhvervsliv i vækst

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad angår Vollsmose, skal vi radikalt ændre beboersammensætningen. Det kan gøres ved at rive de værst belastede boligblokke ned, og erstatte dem med andre boligtyper og offentlige arbejdspladser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stille større krav - ikke give flere penge. Samtidig skal vi sikre, at flygtninge finder boliger blandt almindelige Odensesanere, og ikke presses samme i ghettoer

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man lidt på kistebunden som ældre, fordi man har sparet op til alderdommen, skal det ikke tages fra dig som en ekstra skat på alder.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stress, psykisk sygdom og andre sindslidelser er stærkt invaliderende, og jeg mener ikke vi gør nok for at hjælpe mennesker ud af dette

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal have set på normeringerne i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense er midt i en fantastisk udvikling med nye og voksende teknologivirksomheder. Vi skal fastholde denne udvikling, og sikre tiltrækning af virksomheder, der kan skabe arbejdspladser og dermed skatteindtægter til vores velfærd

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Partierne er enige om dette, og der er allerede lagt en plan

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2011 - 2016

Fhv. formand Brandts Klædefabrik

Uddannelse

2001 - 2002

Pathfinder

1986 - 1991

Elektroingeniør Odense Teknikum

Erhvervserfaring

2013 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Visit Andersen

2009 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Intelligent Banker

2005 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Lindehus ApS

2005 - nu

Founder and Owner Nordisk Invest Ejendomme

1999 - 2007

Partner Manager TDC Internet
C

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2011 - 2016

Fhv. formand Brandts Klædefabrik

Uddannelse

2001 - 2002

Pathfinder

1986 - 1991

Elektroingeniør Odense Teknikum

Erhvervserfaring

2013 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Visit Andersen

2009 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Intelligent Banker

2005 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Lindehus ApS

2005 - nu

Founder and Owner Nordisk Invest Ejendomme

1999 - 2007

Partner Manager TDC Internet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik