I det fynske folks tjeneste

Mere ny skov på Fyn

I 2010 blev der givet tilskud til at plante i alt 103 hektar privat skov på Fyn.

I 2010 blev der givet tilskud til at plante i alt 103 hektar privat skov på Fyn.

Der bliver hvert eneste år plantet nye skove på Fyn - kaldet skovrejsning. En stor del af den skov bliver etableret med tilskud fra staten.

Baggrunden er et ønske om at fordoble skovarealet i Danmark.

De i alt 103 hektar privat skov alene på Fyn er fordelt på 17 mindre skove på mellem 2 hektar og 16 hektar.

Alle skovene vil blive plantet som varieret løvskov - eg, bøg, birk -, med blandt andet indblanding af gran, åbne enge og mindre søer.

Alle skovene der etableres med tilskud bliver fredskov, og skal således være skov ud i alt fremtid. Dette betyder bl.a. at arealet skal bevares skovbevokset og at der ikke må opføres bygninger eller andre anlæg i skoven, som ikke er nødvendige for skovdriften.

Frist 1. maj

Tilskuddet gives til private ejere af landbrugsjord.

Der gives tilskud til plantning, såning, hegning, udarbejdelse af skovkort og med mulighed for forhøjet tilskud hvis skoven etableres på baggrund af skånsom jordbearbejdning og at efterfølgende pleje udføres uden brug af pesticider.

I 2011 er ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning 1. maj.

Læs mere

Fakta om tilskud til skovrejsning

For at kunne få tilskud skal skoven bl.a. opfylde følgende:

- Skoven skal ligge samlet og have et areal på minimum 5 ha og minimum 2 ha hvis skoven ligger bynært, i særlig følsomt drikkevandsområde eller i tilknytning til eksisterende skov.

- Der skal etableres skovbryn på 20 meters brede mod nord og vest og 10 meter mod syd og øst.

- Der skal udarbejdes en tilplantningsplan, som skal sikre en stabil og varieret skovopbygning.