Fire år efter kortlægning: Skadelige pesticider strømmer fortsat ud fra gartnerierne i Odense

Gartnerierne i Odense har fortsat ikke fået stoppet udledningen af giftige pesticider til vandløb og søer, selvom det i dag er mere end fire år siden, at Odense Kommune fremlagde en større kortlægning af problemet. Kun to ud af mere end 100 gartnerier er miljøgodkendt.

Fiskene og smådyrene i vandløbene omkring de mange gartnerier i Odense må fortsat svømme rundt i vand med giftige pesticider, selvom det efterhånden er mere end fire år siden, at Odense Kommune opdagede alvoren og fandt miljøproblemer på alle gartnerier.


Helt tilbage i august 2017 fremlagde Odense Kommune en rapport, hvor det fremgik, at størstedelen af gartnerierne udledte pesticider og gødningsrester direkte til vandløb eller søer. Og at alle gartnerierne havde problemer med udledning af pesticider og gødningsrester.

quote Nogle af insektmidlerne er fundet i koncentrationer, der er tusinde gange over det niveau, der vil forårsage akut dødelighed for dyr i vandløbene.

Jes Jessen Rasmussen, forsker ved Det norske Institut for Vandundersøgelse

Men fire år efter er problemet med udledningen af gift til vandet fortsat ikke løst.

Giftige gartnerier

Mængden af pesticider i vandløbene faldt godt nok efterfølgende, men sidenhen har Odense Kommune igen kunnet registrere en stigende mængde pesticider i de analyserede vandprøver.

Det fortæller Boie Frederiksen, der er chef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune, der er ansvarlig for tilsynet med gartnerierne.

Miljøbelastning fra gartnerier
Fotograf: Fotograf: Flemming Ellegaard / Redigering: Frank Weirsøe

- Over en årrække troede vi, at vi var begyndt at se et fald i pesticidudledningen. Men vi har her inden for de seneste år set en svag stigning igen, hvilket selvfølgelig er meget uheldigt, fortæller Boie Frederiksen.

Fund af pesticider i Everenden i Stige og Vibækrenden ved Bellinge fra maj  2017 til juni 2020
Fund af pesticider i Everenden i Stige og Vibækrenden ved Bellinge fra maj 2017 til juni 2020

- Enormt frustrerende

Konkret er der omkring 100 gartnerier, hvor arbejdet med en godkendelse af afløb og nedsivning af det forurenede spildevand fra produktionen ikke er kommet i gang.

Det møder kritik fra Cæcilie Crawley, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- Jeg synes, at det lyder helt vildt, at vi på fire år ikke er kommet videre. Vi vidste, hvad problemet var, vi prioriterede og ansatte medarbejdere, og så er det er enormt frustrerende, at der stadig bliver udledt gift til vores vandmiljø, siger hun.

Miljøbelastning fra gartnerier
Fotograf: Fotograf: Flemming Ellegaard / Redigering: Frank Weirsøe

I Odense Kommune anerkender by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), at der fortsat udestår en stor opgave med at få stoppet udledningerne fra byens gartnerier.

- Jamen, det er en kæmpe opgave. Vi har rigtig mange gartnerier i vores by, og vi skal sikre, at de overholder alle de regler, der er. Jeg er glad for, at der nogen, der har fået deres miljøgodkendelse, men det er langt fra nok, og derfor skal der gøres endnu mere, siger Christoffer Lilleholt med henvisning til de to cannabis-gartnerier, der er blevet miljøgodkendt.

Miljøbelastning fra gartnerier
Fotograf: Fotograf: Flemming Ellegaard / Redigering: Frank Weirsøe

Forbudte pesticider

Det er pesticider med svære navne som dichlorvos, mercaptodimethur, carbendazim og en række andre forbudte pesticider, der i 2017 blev fundet i to vandløb ved Stige og Bellinge, hvor to af landets største koncentrationer af gartnerier ligger. Ifølge Jes Jessen Rasmussen, der forsker ved Sektion for Naturbaserede løsninger hos Det norske Institut for Vandundersøgelse, er der tale om meget store koncentrationer af både insekt- og svampemidler. 

- Nogle af insektmidlerne er fundet i koncentrationer, der er tusinde gange over det niveau, der vil forårsage akut dødelighed for dyr i vandløbene. Der er også fundet rigtig mange forskellige svampemidler med høje koncentrationer i prøverne. De vil dog ikke forårsage dødelighed, men vil ændre hele fødekæden i vandløbet, siger Jes Jessen Rasmussen.

Vandprøverne har også vist store koncentrationer af næringsstoffer ved Everenden og Vibækrenden.

- Det er høje koncentrationer i forhold til det, man normalt ser i vandløb. Og det er koncentrationer, som potentielt kan være problematiske for de nære vandløb, men også for de kystvande, hvor vandet måtte ende, siger ferskvandsbiolog og lektor ved Syddansk Universitet Sara Egemose.

Fund af insekt- og svampemidler

Manglede regler

Udredningen fra 2017 fik Odense Kommune til at nedsætte et gartneriteam, der fik til opgave at få bragt forholdene på byens gartnerier i orden.

Forvaltningen afsatte én og en halv medarbejder, og der blev derudover ansat to projektmedarbejdere, så i alt tre et halvt årsværk skulle løse opgaven.

Medarbejderne kortlagde forholdene i gartnerierne, sendte information til gartnerne, indsamlede materiale og lavede kampagner for at få gartnerierne til at øge opmærksomheden på udledningen af de giftige pesticider. Og samtidig blev nogle elementære forhold på gartnerierne udbedret med kommunens hjælp.

Men ifølge Odense Kommune blev arbejdet med at stoppe udledningerne og få forbedret forholdene på gartnerierne besværliggjort af manglende retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Først i november 2019 udsendte Miljøministeriet en vejledning, der kunne bruges som rettesnor for tilsynet med gartnerierne.

- Udfordringen er, at vejledningen først kom i 2019, og den generelle lovgivning var rigtig svær at anvende over for gartnerne, siger Boie Frederiksen, der peger på, at kommunen ikke kan pege på nogle konkrete gartnerier, der er særligt slemme til at udlede gift til vandet:

- Vi har kortlagt vandstrømmene og vurderet gartneriernes arbejdsgange. Men vi kan ikke finde synderne på den baggrund, og vi har ikke en viden, der gør, at vi kan sige om de enkelte gartnerier overholder eller overtræder miljølovgivningen.

Kommunens redegørelse for status på området:

Branche afviser nøl

Hos gartnerierne brancheorganisation Dansk Gartneri afviser direktør Torben Lippert, at gartnerierne har været for langsomme til at få rettet op på udledningerne, så de kunne godkendes af Odense Kommune.

- Nu skal man tænke på, at vi er gået fra at have et almindeligt godkendt produktionsanlæg, og så laver man et skifte. Og det siger sig selv, at det kan man ikke bare sådan indføre overnight. Man bliver nødt til at tage fat på det step by step på de enkelte virksomheder. Så det, mener jeg, ikke kan komme bag på nogen. Det har vi sagt hele tiden, siger Torben Lippert.

Miljøbelastning fra gartnerier
Fotograf: Fotograf: Flemming Ellegaard / Redigering: Frank Weirsøe

Mere end halvdelen af landets gartneriproduktion ligger i Odense. Det indendørs produktionsareal for samtlige væksthusgartnerier udgør efter gartneriernes egne oplysninger 1.800.000 kvadratmeter – svarende til omkring 2500 parcelhusgrunde.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ifølge Boie Frederiksen forsøger man fra forvaltningens side at balancere hensynet til miljøet og hensynet til et vigtigt erhverv.

- Odense Kommune har både en forpligtigelse og en særlig interesse i at få reguleret og stoppet udledningerne af forurenet spildevand fra gartneribranchen, da hovedparten af landets gartnerier ligger i vores kommune. Men vi har også en interesse i at bevare erhvervet og sikre de hundredvis af arbejdspladser, der er på byens gartnerier, siger han.

Løst om fire år – måske

De manglende miljøgodkendelse til gartnerierne blev også vendt i forbindelse med de nyligt afsluttede budgetforhandlinger, hvor der blev afsat 1,4 millioner kroner i fire år til, at gartneriteamet kan fortsætte i de næste fire år.

Boie Frederiksen kan dog ikke garantere, at alle gartnerierne vil være miljøgodkendt på det tidspunkt, så udledningen af gift til vandløbene stopper.

- Vi håber, at vi med den bevilling, vi har fået, inden for de næste fire år kan være i mål med denne opgave. Vi kan selvfølgelig ikke blankt afvise, at der ikke kan opstå nogle sager, der tager langt længere tid, end vi havde vurderet. Så jeg håber ikke, at vi står her igen om fire år, men det er der en risiko for, siger han.

Oversigt

    Oversigt