Odense skal være CO2-neutral i 2030: Sådan skal målet nås

Odense Kommune skal begrænse CO2-udledningen frem mod 2030. Tirsdag præsenterer byrådet kommunens klimahandlingsplan.

Giv Odense en grøn fremtid, står der på forsiden af Odense Kommunes Klimahandleplan 2022. Det er kommunens udspil til, hvordan den lever op til sin ambition om at være klimaneutral i år 2030, og der er sat 50 millioner kroner af til arbejdet i budget 2022.

I december 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om ny Klimalov for Danmark. Her er ambitionen lidt mindre, nemlig et mål om 70 procents reduktion i CO2-udledning på landsplan i 2030 og fuld klimaneutralitet i 2050.

Men Odense Kommune har ambitioner om at opnå fuld klimaneutralitet allerede i 2030.

Det mål skal opnås gennem syv overordnede indsatser:

1. Klimavenlig energi

Odense Kommune vil reducere CO2-udledningen fra energiområdet med samlet 300.000 ton frem mod 2030. 

Det skal blandt andet ske igennem såkaldt CO2-fangst, hvor man vil undersøge teknologiske løsninger til lagring og bortskaffelse af den indfangede CO2, udfasning af olie- og gasfyr samt brug af vedvarende energi i form af solceller på både offentlige og private bygninger.

2. Bæredygtig mobilitet

CO2-udledningen fra transportområdet i Odense reduceres med samlet 150.000 ton frem mod 2030.

Det svarer til, at den samlede fossile trafik reduceres med 57 procent, svarende til 2,5 millioner kilometer i døgnet mindre end nu.

Her er ambitionen, at flere skal cykle, flere skal bruge den kollektive trafik i Odense, der skal være flere nulemissionskøretøjer i byen og lavere hastigheder på vejene. Andelen af elbiler skal være 40 procent i 2030. Nu er tallet under fire procent.

3. Et grønnere Odense

Odense Kommune sætter med Klimahandleplan 2022 et mål om, at CO2-optaget fra naturen i Odense øges med samlet 20.000 ton frem mod 2030. 

Odense vil fordoble sit skovareal fra 2009 til 2030. Der skal også udtages lavbundsjord, der fastholder CO2, og så skal der plantes ålegræs i Odense Fjord.

4. Odense Kommune som virksomhed

Odense Kommune vil med Klimahandleplan 2022 gå foran i forhold til at skabe en omlægning af Odense Kommune som virksomhed og forpligte sig til at arbejde aktivt med at nedbringe kommunens samlede CO2-udledning mest muligt frem mod 2030. 

Kommunen vil blandt andet gå forrest i forhold til brug af elbiler, affaldssortering, energioptimering af egne bygninger, grønne udbud og indkøb og løbende tjek af organisationen for at arbejde bæredygtigt.

5. Cirkulær tænkning

Visionen i rammeaftalen ”Klimaneutral 2030” er, at Odense som by skal være klimaneutral senest i 2030. 

Task Force Klimaneutral 2030 anbefalede, at Odense reducerer CO2-udledningen med 20.000 ton CO2 årligt tilsammen gennem Odense Kommunes egne aktiviteter og en række tiltag, eksempelvis udledning fra spildevand, landbrug og erhverv.

Der skal mere cirkulær tænkning i Odense, og kommunen skal blive bedre til at være innovative og finde nye veje, så ressourcerne udnyttes bedre. 

Det betyder, at der smides mindre ud, og alle skal genbruge mere. 

6. Klimavenlig adfærd

Odense Kommune vil gøre den grønne dagsorden synlig, blandt andet ved at etablere et klimahus, der skal motivere kommunens borgere til at foretage flere klimavenlige valg i hverdagen.

Der skal etableres bilfri zoner i områder omkring skolerne i Odense, og der skal laves borgerklimaråd, der involverer odenseanerne.

7. Partnerskaber

Selvom Odense Kommune som organisation kun står for en lille del af kommunens samlede CO2-udledning, er det vigtigt, at kommunen går forrest.

Men for at nå ambitionen om at være klimaneutral, er det afgørende, at man indgår partnerskaber mellem kommune, borgere og erhvervslivet.

Kommunen vil lave klimapartnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og forsyningsselskaber.

Endelig skal borgerne inddrages, og kommunen skal være med til at få odenseanerne til at være aktive medspillere i klimaindsatsen.

Du kan læse hele Klimahandleplan 2022 her:

document — Klimahandleplan 2022, 0.89 MB

Oversigt

    Oversigt