Middelfart Kommune politianmeldt: Anklages for at ødelægge levesteder for truede dyrearter

Middelfart Kommune er blevet politianmeldt og anklages for at yde uoprettelig skade på leveområder for truede flagermus og arten spidssnudet frø.

Et udskældt byggeprojekt i udkanten af Strib tager nu en ny drejning. 

Byggeprojektet "Skovhaven” skal indeholde 135 boliger, som skal bestå af 38 rækkehuse, et fælleshus i fire etager og tre buede seksetagers højhuse i en højde af 24 meter.

Men ifølge tænketanken GeoHav bliver byggeriet på bekostning af flere truede dyrearter. Derfor har GeoHav tirsdag eftermiddag politianmeldt Middelfart Kommune.

- Det er et massivt indgreb som medfører uoprettelig skade. Og det kan vi ikke se igennem fingre med, siger Mikkel Martin, der er senior researcher hos GeoHav. 

Der er tale om en række arter, der er kategoriseret som bilag IV-arter, som EU har udpeget som særligt sårbare og truede. De er derfor omfattet af en streng beskyttelse, som betyder, at man ikke må slå dem ihjel, ligesom der er forbud mod at forstyrre eller ødelægge deres yngle- og rasteområder.

Det er Middelfart Kommune, der har vedtaget en ny lokalplan, så der kan bygges på området. I den forbindelse har rådgivningsvirksomheden Sweco udarbejdet en rapport, hvor de har undersøgt, om der findes Bilag IV-arter i området. 

I rapporten lyder det blandt andet:

"Området er besigtiget under ideelle forhold, og alle relevante arter er eftersøgt. Der blev ikke fundet arter eller spor efter arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Sammenholdt med anden data om de relevante arters udbredelse i nærområdet vurderes det, at området ikke er levested for en eller flere bilag-IV arter."

Men rapporten er ifølge Mikkel Martin mangelfuld.

- Den konkluderer, at der ikke er nogen bilag IV-arter på ejendommen - og det er simpelthen ikke rigtigt, fortæller han. 

Mikkel Martin mener, der lever spidssnudet frø i området, hvor der skal bygges nye boliger. Middelfart Kommune mener, at den let kan forveksles med en anden frøart.
Mikkel Martin mener, der lever spidssnudet frø i området, hvor der skal bygges nye boliger. Middelfart Kommune mener, at den let kan forveksles med en anden frøart.
Foto: Mikkel Martin, GeoHav

Han har selv gået en tur i området, hvor han har set flere bilag IV-arter, ligesom han selv og lokale borgere har kunnet billeddokumentere, at der findes flere arter på området. Det drejer sig blandt andet om arten spidssnudet frø, flagermus og guldsmede. 

Derfor krævede Mikkel Martin i fredags, at kommunen stopper arbejdet med det samme, og at GeoHav kan komme ind på området og undersøge det nærmere.

- Vi har stillet krav om at få adgang med uvildige biologer med det samme, men det har vi bare ikke fået lov til. Vi har gjort det samme i dag, siger Mikkel Martin.

Danske arter på er bilag IV-kategoriseret

Kommune afviser

For at gøre plads til bygningerne har bygherren i løbet weekenden været i gang med at fælde træer. 

Men Middelfart Kommune har tirsdag afvist overfor Mikkel Martin at standse rydningsarbejdet. Kommunen begrunder det med, at rapporten ikke har givet anledning til at indstille rydningen. 

- Vi går nøje igennem sådan en rapport (rapporten fra Sweco, red.) for at se, om der er noget, vi vil stille spørgsmålstegn ved, siger Hanne Laursen, der er Natur- og Miljøchef i Middelfart Kommune, til TV 2 Fyn. 

I et mailsvar til Mikkel Martin fremgår det også, at frøen, som er fundet i området, sagtens kan være en anden art.

- Spidssnudet frø kan meget nemt forveksles med den butsnudede frø, som er mere almindelig. Der er ingen registreringer af spidssnudet frø i Middelfart Kommune. Fældningerne af bevoksningen foregår på den tørre del af grunden og ikke i den fugtige del, hvor frøer vil opholde sig. På denne baggrund finder kommunen ingen grund til at antage, at spidssnudet frø er truet af fældningerne, skriver kommunen til Mikkel Martin. 

Derudover påpeges det, at flagermus kan ses mange steder uden at bo der, fordi de flyver rundt. Middelfart Kommune anser det for mere sandsynligt, at flagermusene lever i en ældre skov ved Billeshave Efterskole, som ligger i nærheden. 

- Vi har kigget meget fagligt på det og mener ikke, der er grundlag for at sige, at der er fundet bilag IV-arter derude, siger Hanne Laursen.

Oversigt

    Oversigt