Slots-forvirring mørklagt: Klagenævn traf to afgørelser om Nyborg Slot

Et halvt år før Miljø- og Fødevareklagenævnet stoppede Nyborgs slotsprojekt traf nævnet en anden og nu mørklagt beslutning. Nyborgs borgmester Kenneth Muhs er rystet.

Mens kulturminister Joy Mogensen og Folketingets politikere forsøger at lappe på aflysningen af Nyborgs slotsprojekt til 351 millioner kroner, dukker nye og overraskende oplysninger frem.

Det viser sig nu, at Miljø- og Fødevareklagenævnet, der gav afslag på projektet i december sidste år, allerede den 23. juni samme år færdigvoterede sagen og besluttede sig for, om projektet skulle gennemføres.

Det fremgår af en aktindsigt hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Voteringen fandt sted samme dag, som nævnet havde besigtiget Nyborg Slot og slotsområdet.

Men nævnet vil ikke udlevere afgørelsen, så det vides ikke, om beslutningen dengang var den samme som fulgte et halvt år efter.

Men noget tyder på, at afgørelsen ikke var den samme.

Forskellige afgørelser?

Den 25. juni 2020 skriver klagenævnet ifølge aktindsigten til Natur og Arv, der har klaget over projektet:

- Nævnet har umiddelbart efter besigtigelsen afholdt nævnsmøde i sagen, hvor sagen blev færdigvoteret.  Kultur og Arv har frem til besigtigelsen haft mulighed for at fremkomme med oplysninger og supplerende bemærkninger til sagen.  En sag kan genoptages, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med nævnets oprindelige stillingtagen til sagen, skriver fuldmægtig Anne Thomsen fra klagenævnet.

Klagenævnet vil ikke udlevere afgørelsen fra mødet den 23. juni 2020.

I afvisningen af aktindsigten hedder det:

- Klagenævnet har vurderet, at hensynet til beskyttelse af nævnets interne arbejds- og beslutningsproces i den konkrete sag er så tungtvejende, at jeres og offentlighedens interesse i udlevering må vige.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs er rystet og målløs over, at der tilsyneladende er truffet to afgørelser om slotsprojektet, og at han ikke kan få at vide, hvad indholdet er i den første afgørelse.

- Jeg må erkende, at jeg er overrasket over, at der har været en endelig votering i juni måned, og at der så går et halvt år, hvor vi så får et afslag. Et forslag vi ikke kan anke. Vi har krav på at få at vide, hvad der er sket, siger Kenneth Muhs til TV 2 Fyn.

Klagenævnet slår også fast, at der ikke kan klages over afslaget på aktindsigten. Det følger af lov for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sag blev genoptaget

Efter sagen blev færdigvoteret den 23. juni 2020 blev den genoptaget på baggrund af klager fra Kultur og Arv, der var indløbet i en strid strøm aftenen før og op til 20 minutter før besigtigelsen ved Nyborg Slot den 23. juni 2020.

Nye klagefrister fortsatte med at blive forlænget helt frem til oktober måned 2020, og den 12. december faldt den nye afgørelse så - afslag på at gå videre med det projekterede slotsbyggeri.

Hverken Nyborg Kommune eller Østfyns Museer bliver af klagenævnet betragtet som parter i sagen, og kommunens tidligere indsigelse mod klagenævnets godkendelse af klagere som Kultur og Arv og Foreningen for Nyborgs Forskønnelse er ikke at finde i aktindsigtens 3200 sider.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afslag i december 2020, der blev vedtaget med stemmerne 4-3, blev begrundet på følgende måde:

Flertallet har lagt vægt på, at museumslovens § 29 e, stk. 1 er en forbudsbestemmelse, og at praksis som følge heraf er restriktiv.

Flertallet finder, at hensynet til de formidlingsmæssige interesser ikke opvejer projektets omfattende fysiske og visuelle indgreb i fortidsmindet, herunder de arkæologiske lag.

Flertallet har endvidere lagt vægt på, at en dispensation vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning.

Formanden for Folketingets kulturudvalg, Hans Chr. Schmidt har tidligere på måneden på udvalgets vegne spurgt erhvervsminister Simon Kollerup om, hvorfor det har taget så lang tid at få behandlet sagen om Nyborg Slot i klagesystemet og få svar fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Han har ikke haft mulighed for at kommentere sagen i dag.

Det samme gælder Østfyns Museer.