I det fynske folks tjeneste

Borgmester: Håber en procedurefejl stopper vindmøllepark

Der var fulde huse, da Sønderborg Forsyning tirsdag aften afholdt informationsmøder i Helnæs og Thorøhuse forsamlingshuse. Og der var ikke meget medvind på møderne.

00:54

Sønderborg Forsyning vil opføre en havvindmøllepark med mellem 20 og 44 vindmøller midt i det sydlige Lillebælt kun fire kilometer fra kysten til Helnæs. I dag må der ikke opsættes vindmøller så tæt på kysten, men projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler, hvor fire kilometer er nok.

Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen, (V) ønsker ikke, at vindmølleparken bliver til noget, og ham håber ikke, at løbet er kørt.

- Jeg har bedt om foretræde i Folketingets Energiudvalg i december, og der vil jeg kæmpe vores sag, siger Søren Steen Andersen.

Han håber, at en procedurefejl eller at noget i miljøundersøgelserne vil sætte en stopper for projektet. Samtidig opfordrer han Sønderborg til at vise godt naboskab.

- Sønderborg Kommune kunne selv stoppe projektet, og så i stedet købe sig ind i en af de store havvindmøllerparker i Vesterhavet, siger Søren Steen Andersen.

Han håber også, at Folketinget vil gribe ind i sagen.

Læs også Anders får udkig til 250 meter høje møller: Kæmpe havmøller på vej ind i Lillebælt

Minister kan ikke gøre noget

Energiminister Lars Christian Lilleholt er helt enig i, at havvindmøller skal længere væk fra kysten. Så sent som sidste år fik han ændret reglerne, så afstandskravet til kysterne nu er fordoblet fra fire til otte kilometer. 

Planerne i Lillebælt kan ministeren dog ikke ændre, fordi projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler.

- Der ligger en ansøgning (til projektet i Lillebælt, red) og en tilladelse, som ligger helt tilbage fra 2010. Det vil sige at projektet blev sat i gang under de gamle regler, hvor afstandskravet kun var fire kilometer, så jeg har ingen mulighed for at påvirke det, sagde Lars Christian Lilleholt i maj til TV 2/Fyn.

Miljørapport blev ikke offentliggjort

I følge planen skulle en rapport om miljøkonsekvenserne være offentliggjort inden informationsmøderne. Men tirsdag formiddag modtog TV 2/Fyn en mail fra Sønderborg Forsyning, der forklarede, hvorfor det alligevel ikke var sket:

"Sønderborg Forsyning har valgt en åben proces og har derfor bedt Energistyrelsen om lov til at offentliggøre den foreløbige miljøkonsekvensvurdering, umiddelbart efter at den formelt indsendes til Energistyrelsen. Det er der givet lov til. Styrelsen har dog bedt Sønderborg Forsyning og COWI forholde sig til den nye vindmøllebekendtgørelse, som er i høring, inden miljøkonsekvensrapporten indsendes. Rapporten kan derfor endnu ikke indsendes og dermed heller ikke offentliggøres."

Uddrag fra rapporten

Sønderborg Forsyning har i stedet offentliggjort et fakta ark med uddrag fra rapporten.

Rapporten konkluderer: - For næsten alle områder og delområder gælder, at påvirkningerne er små (”ubetydelige” eller ”lille”), og i de fleste tilfælde, hvor der er risiko for påvirkninger (”middel”, ”stor” eller ”væsentlig”) kan disse enten mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.

Se flere uddrag i fakta boksen herunder.

Sønderborg Forsynings uddrag fra rapporten

Hvem har udarbejdet den?
Det er konsulentfirmaet COWI, der på vegne af Sønderborg Forsyning står for miljøkonsekvensvurderingen.


Hvad omhandler rapporten og hvad er hovedkonklusionerne?
Rapporten vurderer de mulige miljøkonsekvenser i anlægs- og driftsfaserne på følgende områder: Befolkningen og menneskers sundhed, kulturhistorie og arkæologi, landskab og visuelle forhold, natur på land og overfladevand, marin natur, fugle, Natura 2000, støj og sikkerhed til vands og i luften. For næsten alle områder og delområder gælder, at påvirkningerne er små (”ubetydelige” eller ”lille”), og i de fleste tilfælde, hvor der er risiko for påvirkninger (”middel”, ”stor” eller ”væsentlig”) kan disse enten mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.


Hvad siger den om mennesker og sundhed?
Rapporten anerkender, at der er sædvanlige gener i anlægsfasen f.eks. i form af støj, men at disse gener er tidsbegrænsede og holder sig indenfor grænseværdierne. Støjen i driftsfasen, som var et af de spørgsmål, der blev rejst på borgermøderne, er ikke væsentlig, da møllerne står så langt fra kysten – den nærmeste mølle er mindst 4 kilometer fra kysten og endnu længere væk fra nærmeste beboelse.


Hvad siger den om landskab?
Rapporten behandler den visuelle påvirkning, omtalt som ”det nye tekniske element i landskabet”, og vurderer den som alt fra lille over middel til stor, alt afhængigt af, hvor tæt på vindmøllerne man bor eller opholder sig. Rapporten slår fast, at mens nogle vil finde møllerne forstyrrende, så er der ingen sundhedsrisici forbundet med den visuelle påvirkning (se visualiseringer på lillebaeltsyd.dk/visualiseringer).

Hvad siger rapporten om natur?
Rapporten kortlægger havbund, dyreliv og fugleliv i området og sammenligner de mulige påvirkninger i Lillebælt med erfaringer fra andre vindmølleparker placeret i vand. Vurderingen er, at påvirkningerne vil være ikke-væsentlige, og at de nye stensatte fundamenter også vil kunne tiltrække eller forbedre forholdene for visse dyrearter. Møllerne vil blive opsat, så de tager mest muligt hensyn til eksisterende stenrev og havbundsmiljø.
Hvis vindmøllerne anlægges med monopæle, skal marsvin og sæler jages væk fra selve området med støjsendere i dele af anlægsfasen, og så skal f.eks. såkaldte boblegardiner dæmpe støjudbredelsen under vand, således at dyrenes hørelse ikke tager skade.
Både træk-, land- og vandfugle er blevet kortlagt med radar, kikkertobservationer, tællinger og statistik fra nationale databaser. Af de 41 arter, der opholder sig eller over- eller gennemflyver området på træk, er ederfuglen den mest forekommende. Da de fleste ederfugle og andre arter opholder sig uden for selve området, hvor vindmøllerne eventuelt opføres, forventes fortrængningen af fugle i både anlægs- og driftsfasen at være minimal. Risikoen for kollision med rotorbladene er kortlagt for en række af de mest forekommende og trækkende fugle, og igen er ederfuglene mest udsat. Dog er risikoen for kollision vurderet til i værste fald at være en fugl om året.


Hvad siger rapporten om kultur?
Ved anlæggelse af transformatorstationen og nedlæggelse af kablet skal der tages hensyn til både dyr, kultur og arkæologi. En fremgangsmåde for dette – blandt andet tæt samarbejde med relevante museer og foreninger – er nøje beskrevet i rapporten. Derfor ventes påvirkningen af natur og kultur på land at være begrænset.


Hvad siger rapporten om ejendomspriser?
Rapporten nævner to eksempler, hvor betydningen er blevet undersøgt (reference: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme). Det handler om to store parker, hvor afstanden til kysten var hhv. 3,5 km og 10 km. Her viser resultaterne, at etablering af parkerne ikke har påvirket ejendomspriserne på hverken helårsbeboelse eller sommerhuse signifikant.
COWI-rapporten slår dog også fast, at der ikke kan trækkes direkte paralleller til Lillebælt Syd, og at man derfor ikke kan udelukke, at opførslen af en vindmøllepark her kan påvirke markedsprisen på ejendomme. Boligejere kan få undersøgt, om værdien af deres bolig forringes. Hver ejendom vurderes individuelt af en uvildig taksationsmyndighed.


Hvad siger rapporten om turisme?
Også her er det umuligt at forudsige noget konkluderende om Lillebælt Syd Vindmølleparks endelige påvirkning på erhvervet. Andre undersøgelser og analyser fra Skotland og Danmark viser dog, at vindmøller opført i nærheden af kyster ikke påvirker turismen negativt – de kan sågar have den modsatte effekt, nemlig at tiltrække turister.


Hvad med sikkerhed?
Der vil være perioder i anlægsfasen, hvor lystsejlads og lystfiskeri i området ikke er muligt. I driftsfasen er der ingen problemer.

 

Kilde: Sønderborg Forsyning